IMPRESSUM

Impressum

 

Prahl & Barsoe GmbH
Indiastraße 3
D-20457 Hamburg

 

Tel.:   +49 (0)40 – 78 10 98 – 0
Faks: +49 (0)40 – 78 10 98 – 29

 

adres e-Mail: prahl-barsoe@prahl-barsoe.de

 

Miejsce wykonania/Siedziba sądu: Hamburg-Mitte. Wpisany do rejestru handlowego Hamburg HRB 20882

Prezes:

Claas Bartels, Peter von Kruse

NIP: DE 118589866

 

(1) Ograniczenie odpowiedzialności

 

Treści strony:

Treści niniejszej strony internetowej tworzone są z możliwie największą starannością. Dostawca nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za poprawność, kompletność oraz aktualność powstałych treści. Użytkownik korzysta z dostępnych treści na własną odpowiedzialność. Imienne wpisy wyrażają opinię danego autora, która nie zawsze pokrywa się z opinią dostawcy strony.

 

Dostępność strony internetowej:

Dostawca dokłada wszelkich starań, by w miarę możliwości sprawnie oddawać usługę do użytku. Mimo tego nie można wykluczyć ewentualnych przestojów. Dostawca zastrzega sobie jednak prawo do zmian lub zawieszenia swojej oferty.

 

Linki zewnętrzne:

Niniejsza strona internetowa powiązana jest ze stronami osób trzecich („linki zewnętrzne“). Strony te podlegają odpowiedzialności poszczególnych operatorów. Przed utworzeniem pierwszego powiązania linkami zewnętrznymi, dostawca sprawdził obce treści pod względem naruszenia prawa. W chwili sprawdzania nie stwierdzono żadnych prawnych naruszeń. Dostawca nie ma żadnego wpływu na obecny i przyszły kształt tychże stron oraz na ich treść. Umieszczenie linków zewnętrznych nie jest jednoznaczne z tym, iż dostawca rości sobie prawo do zawartych pod nimi treści. Stała kontrola linków zewnętrznych, bez obecności konkretnych przesłanek naruszenia prawa, jest dla dostawcy niewykonalna, jednakże w razie znajomości naruszenia prawa, takie linki będą niezwłocznie usuwane.

 

Brak stosunku umownego:

W związku z korzystaniem ze strony internetowej dostawcy, pomiędzy nim a użytkownikiem nie zachodzi żaden stosunek umowny. Tym samym nie wynikają też względem dostawcy żadne umowne lub okołoumowne roszczenia. W przypadku, gdy korzystanie ze strony miałoby jednak prowadzić do powstania stosunku umownego, obowiązuje, czysto profilaktycznie, poniższe ograniczenie odpowiedzialności: dostawca odpowiada za działanie z premedytacją oraz rażące niedbalstwo, jak również za naruszenie istotnego umownego obowiązku (obowiązku głównego). Dostawca odpowiada w sposób ograniczony za wyrównanie szkody w przewidziany podczas zawierania umowy sposób wyrównywania szkód umownych, powstałych w wyniku lekkiego naruszenia obowiązków głównych – przez niego, jego prawnych przedstawicieli lub agentów. Dostawca nie odpowiada za nieumyślne naruszenie obowiązków wtórnych, nie będących głównymi. Nie narusza to odpowiedzialności dostawcy za szkody objęte gwarancją lub poświadczeniem, jak i wynikające z ustawy o odpowiedzialności za produkt roszczenia oraz szkody powstałe w wyniku uszkodzenia ciała, utraty zdrowia lub życia.

 

(2) Prawo autorskie

Udostępniane na niniejszej stronie treści oraz wyroby są chronione prawem autorskim. Każde niezgodne z prawem autorskim wykorzystanie treści wymaga uprzedniego uzyskania pisemnej zgody danego autora lub wytwórcy. Dotyczy to w szczególności powielania, opracowywania, tłumaczenia, zapisywania, przetwarzania bądź odtwarzania treści w bazach danych lub za pomocą innych elektronicznych urządzeń i systemów. Treści i wpisy osób trzecich są jako takie traktowane. Zabrania się powielania lub przekazywania poszczególnych treści lub kompletnych stron pod rygorem kary. Dozwolone jest jedynie kopiowanie i pobieranie treści wyłącznie na własny, a nie komercyjny, użytek.
Przekazywanie linków do strony internetowej dostawcy jest zawsze mile widziane i nie wymaga uzyskania zgody. Prezentacja niniejszej strony w obcych ramkach dozwolona jest tylko za zgodą dostawcy.

 

(3) Obowiązujące prawo

Prawem wyłącznie obowiązującym jest prawo Republiki Federalnej Niemiec.

 

(4) Szczegółowe warunki korzystania

Jeśli szczegółowe warunki dotyczące korzystania ze strony internetowej odbiegają od punktów (1) – (3), zostanie to wyraźnie zaznaczone w odpowiednim miejscu. W tej sytuacji obowiązujące w poszczególnych przypadkach są szczegółowe warunki korzystania.

Źródło: Disclaimer von Juraforum.de – Portal mit Rechtsanwalt-Suche.